Štatút

ŠTATÚT PRE RODIČOV DETÍ

1. Príchod na tréning 10 – 15 min. pred jeho zahájením (čas na prezlečenie).

2. Vstup do telocvične povolený len po prezutí a to po celý rok.

3. Priviesť deti na WC pred zahájením tréningu.

4. Do začiatku tréningu čakajú deti v šatni na príchod trénera (ky).

5. Cez školský rok prebiehajú preteky alebo vystúpenia. Sledujte vždy nástenky alebo sa informujte u trénerov. Účasť na pretekoch a vystúpeniach je veľmi vhodná pre ďalší fyzický i psychický rozvoj dieťaťa.

6. NA TRÉNING SO SEBOU :

- športové oblečenie /v zime teplé oblečenie tzn. dlhé nohavice, mikinu/

- čistú športovú obuv určenú len do telocvične

- pitie / vo fľaši z umelej hmoty s uzáverom, NIE SKLO !!!, ani v krabičke/

- uterák, blok a prepisovačku - ! NIE ŽUVAČKY, MOBIL, ŠPERKY, HODINKY aj.!

7. Je nutné, aby dieťa navštevovalo tréningy pravidelne /nácvik vystúpení /.

8. Neprítomnosť dieťaťa vždy vopred ospravedlniť trénerovi (ke) písomne s podpisom rodičov, SMS alebo telefonicky na recepcii V-FIT alebo e-mail: v-fit@szm.sk

9. Ak nastanú akékoľvek problémy obráťte sa na trénera (rku) svojho dieťaťa, závažné problémy riešte s hlavnou trénerkou Helenou Petrášovou v čase od 13.00 do 14.00 h. na tel. č. – 0903/174885 alebo e-mail: v-fit@szm.sk

10. Sledujte pravidelne informačnú nástenku Štúdia ATaG, kde budú vyvesené eventuálne zmeny a informácie k aktuálnym akciám.

11. V čase prázdnin a sviatkov sa hodiny ŠATaG nekonajú (ak tréner neurčí inak).

12. Rodičia sú povinní si svoje deti vyzdvihnúť (malé ihneď po ukončení cvičebnej lekcie a staršie, čo sa prezliekajú sami do 10 min. po ukončení lekcie).

13. Rodičia a deti boli zaškolení o prevencii úrazov a zoznámení s pokynmi pre rodičov a deti.

14. PLATBY sú vratné len na základe písomnej žiadosti o ukončeniu činnosti, a to prevodom na účet. Ukončenie činnosti je vždy k poslednému dňu daného mesiace, kedy bola žiadosť doručená a vratná čiastka je 50% zo zostatku rátané od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Zaplatenie poplatku doložiť.

15. PLATBY na účet: ČÍSLO ÚČTU – 2575383654/0200, variabilní symbol = rodné číslo dieťaťa, v Poznámke uviesť: Priezvisko a druh činnosti – aerobic, tanec, gymnastika ), alebo PPD na recepcii v V-FIT-športovo-relaxačnom centre, Gercenova 8/F,
Bratislava od 16 h. do 20.00 h..


16.  Ak dieťa porušuje pravidla slušného správania sa na hodinách /napr. používa nevhodné výrazy, ubližuje ostatným deťom fyzicky, alebo iným nevhodným spôsobom, chová sa nadmerne hlučne, poškodzuje majetok V-FIT .../ bude z tréningu vylúčené a v prípade, že má uhradené  poplatky na dlhšie obdobie, budú peniaze vrátené rodičom.

 

Tento štatút platí od 1. 8. 2013