Ako to bolo skôr ?

AKO TO BOLO S CENTROM POHYBU a H - FIT od roku 1992 do 30.6.2005 ?


Cieľ: Radosť z pohybu, boj proti drogám a zdravý životný štýl.
Ponuka aktivít pre všetkých.


Centrum pohybu bolo založené v 1. septembra 1992 a zatvorené 30.júna 2005. Fungovalo 13 rokov.


Dňom 1. mája 2004 sme pre Vás otvorili H - FIT- športovo-relaxačné centrum, prvé fitness centrum pre deti, mládež a ženy, príjemné a tiché prostredie rodinného typu pre bežnú populáciu na relax a odpočinok. Je súčasťou Centra pohybu.
Dňom 29.7.2005 bolo zaregistrované H-FIT-športovo-relaxačné centrum, ako nové občanské združenie.

Od septembra 2005 zakladáme nové Štúdio aerobicu,tanca a gymnastiky pri H - FIT pre deti od 3 do 18 rokov.


ČO JE NAŠIM CIEĽOM v Centre pohybu a v H-FIT? ( Zdravý životný štýl )
1) Pomôcť ľuďom s ich zdravotnými problémami ako sú bolesti chrbta, nadváha
(zbaviť nadbytočným kíl a nepotrebného tuku cvičením a zdravou výživou).
2) Vytvorenie vyformovanej postavy, zlepšenie zdravotného stavu a zdravý životný štýl.
3) Radosť z pohybu a boj proti drogám.
4) Aktivity pre deti, mládež, mužov a ženy
5) Aktivity pre rodičov s deťmi

Ponúkame rôznorodú a vzájomne sa doplňujúcu mozaiku ponúk pohybových aktivít a programy športovej
činnosti ako významý faktor pre rozvoj telesnej zdatnosti a podpory zdravia jednotlivcov i populácie.
Aktivity ponúkáme pre celé rodiny.
Deti a mládež vedieme ku športovej činnosti, kultúre a vytvárame podmienky pre športové vyžitie
najmä v aerobicu a tanci. U ostatných je to regenerácia a prevencia proti chorobám.

Milé dámy, dievčatá, deti a muži.

Centrum pohybu a H - FIT- športovo-relaxačné centrum Bratislava je neziskové občianske združenie (podľa zákona č. 83/90 Zb.). Sme členmi KŠÚ a riadime sa podľa ich stanov. Sme dobrovoľnou organizáciou združujúcich záujemcov orientovaných na oblasť športu so sídlom v Bratislave. Rozvíjame športovú činnosť zameranú na celé rodiny. Naša činnosť je krytá z príspevkov členov, dotácií a darov , ktoré používame na úhradu prenájmov (tréning, sústredenie, tábor), na materiálne vybavenie cvičencov (dresy, ošatenie na súťaže a vystúpenia, apod.), na zaplatenie hudby, choreografie, trénerov, lektorov a upratovačiek. Finančné prostriedky získané od osôb fyzických a právnických sa používajú v súlade so stanovami k materiálnemu vybaveniu pri pretekoch a exhibiciách a k úhrade s touto činnosťou suvisejucích. Organizovanie letnej rekreácie (tábor, sústredenie) pre deti je súčasťou základnej činnosti, tj. športová. Náš tábor pre deti je nekomerčný. Našim cieľom nie je zarábať na pobytoch detí v tábore, ale poskytnúť im kvalitný program za čo najprijateľnejšie ceny. Naši vedúci sú tréneri, ktorí cez školský rok s deťmi trénujú a športujú. Ak dieťa ochorie pred odchodom do tábora, poplatok rodičom vrátime celý, keďže sme neziskovou organizáciou, neuplatňujeme si nárok na žiadne stornovacie poplatky. Športový tábor je pre našich členov. Ak má niekto z kamarátov našich členov záujem sa zúčastniť športového tábora, podmienkou pre účasť je stať sa členom .

Dňa 16.12.2004 obdržela predsedkyňa Helena P e t r á š o v á CERTIFIKÁT
od medzinárodnej organizácie Who is who za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou.

Väčšina verejnosti vie, že do konca júna 2005 fungovalo Centrum pohybu pre malých a veľkých. Deti
a mládež z Centra pohybu získali veľa medailových umiestnení, ktoré si môžete prezrieť na našej
stránke, keď si kliknete na jednotlivé roky. Ve stručnosti:
NAPÍSALI O NÁS: Petržalské noviny, Bratislavské noviny a Život Bratislavy
ÚČINKOVANIE V T E L E V Í Z I I : rok 2002 – priamo v TV JOJ – Raňajojky – moderné gymnastky a dievčatá
z aerobicu
rok 2003 – TV Markíza – Dokument o Centre pohybu –
ukážka choreografií aerobicu, modernej gymnastiky
a baletu, rozhovory s deťmi a lektormi (relácia Kakao).
Dokument sa točil na Strednej zdravotníckej škole.
rok 2004 - TV Markíza „Krst knihy o balete“ (relácia Teleráno – dokument
sa točil na SZŠ - ukážky modernej gymnastiky a baletu).
SÚŤAŽE: Česká a Slovenská republika - väčšinou medailová umiestnenia.
VYSTÚPENIA: Deň detí, Challange day, Deň zdravia Trnava, Deň zdravia Piešťany,
DK Lúky, DK Zrkadlový háj, DK Ružinov, OC Polus, Dostihy v Bratislave.

Centrum pohybu pre malých a veľkých bolo zatvorené k 30.6.2005 a dňom 29.7.2005 bolo na Ministerstve vnútra zaregistrované nové občianske združenie H-FIT-športovo-relaxačné centrum, číslo spisu: VVS/1-900/90-26466.Od septembra 2005 deti a mládež majú možnosť sa zapojiť do novo otvoreného
Š T Ú D I O AEROBICU, TANCA a Gymnastiky pri H - FIT, Gercenova 8/F
pre deti od 3 do 18 rokov.
Spolupracovať budeme so ZŠ Gercenova, kde sa bude uskutočňovať väčšina tréningov.
Členská základna bude pre deti od 3 do 18 rokov. Cvičenie ponúkáme aj rodičov s deťmi do 3 rokov.


P O N U K A pohybových aktivít pre regeneráciu a zdravie:

MLÁDEŽ, ŽENY a MUŽOV :

STEP AEROBIC pre mládež, AEROBIC pre začiatočníkov, BODY STYLING, Cchi-kung
BODY FORMING, LADY FORMING, BRUŠNÉ TANCE, POWER JOGA, FITT BALL , PILATES, ZDRAVÝ CHRBÁT .

PRE DETI a MLÁDEŽ :

A E R O B I C a D E T I F I T N E S S (súčasťou je športová gymnastika a športový aerobic),
T A N E C (HIP - HOP, Break Dance, Elektrick Booogie, Capoierra a iný štýl)
GYMNASTIKA a BALET (moderná, športová gymnastika a balet)


Deti a mládež sa budú zúčasťňovať vystúpení a pretekárských súťaží v aerobicu a tanci
na Slovensku aj v ostatných krajinách.

P R Í Ď T E a N E O Ľ U T U J E T E !!!
Aj v lete na Vás myslíme s T Á B O R O M , alebo S Ú S T R E D E N Í M .

V Š E T K Ý C H Vás srdečne pozývame, neseďte doma a príďte si s nami z a c v i č i ť !!!

Volajte a hláste sa:
0903/174 885, 00421/2/672 95 284 do 14 h.(prac. deň), 02/63 451 689 Po-Pia 16.00- 20.30 h,
e-mail: h-fit@szm.sk