Pokyny pre rodičov

 

                V - FIT-športovo-relaxačné centrum, o.z.

         ŠTÚDIO AEROBIKU, TANCA a GYMNASTIKY
               

                            www.v-fit.sk

Pre rodičov vo V-FIT v Petržalke:
Pochopili sme, že niektorí rodičia potrebujú byť pri dieťatku, a preto sa vedenie V-FIT rozhodlo, že umožní, aby mamina, ocko,či babka, alebo teta boli prítomný na tréningu, ale len v kategorii do 5 rokov. Deti od 5 rokov  cvicia bez dohladu rodicov..

Prítomný sprevádzajúci uhradí paušálny poplatok 1 euro za seba .


POKYNY PRO RODIČOV, alebo zákonných zástupcov
☺ Štúdio preberie zodpovednosť za cvičiace dieťa od okamžiku zahájenia cvičebnej lekcie.
☺ Do hodiny bude dieťa zaradené len vo vhodnej, čistej obuvi a cvičebnom úbore.
☺ V prípade úrazu bude spísaný protokol o úraze a jeden z rodičov bude okamžite
telefonicky vyrozumený. Rodič je povinný dieťa poistiť pre prípad úrazu.
☺ Pri závažnom úraze bude dieťaťu privolaná lekárska pomoc.
☺ Každé dieťa bude mať základné úrazové poistenie ( rodičia hradia sami )
☺ Množstvo cvičiacich detí v skupine je podľa veku maximálne do 10 detí.
☺ Za bezpečnosť dieťaťa v čase jeho pobytu v detskom fitness kútiku je zodpovedný rodič, alebo dospelá osoba, v sprievode ktorej dieťa do V-FIT, o.z. príde.

Upozornenie:
Rodič dieťaťa, alebo zákonný zástupca berie na vedomie:
1) Každá neúčasť na cvičení je nutné nahlásiť SMS p. Helene na t.č. 0903/174885 doobeda pred cvičením v ten deň.
2) Svoje deti uvidíte v otvorenej hodine detí, ak bude trénerom zrealizována. Informácie dostanete včas.
3/ Ak dieťa porušuje pravidla slušného správania sa na hodinách /napr. používa nevhodné výrazy, ubližuje ostatným deťom fyzicky, alebo iným nevhodným spôsobom, chová sa nadmerne hlučne, poškodzuje majetok V-FIT .../ bude z tréningu vylúčené a v prípade, že má uhradené  poplatky na dlhšie obdobie, budú peniaze vrátené rodičom.POKYNY PRE DETI
☺ Nutné dodržovať pokyny zamestnancov a lektorov Štúdia a V-FIT.
☺ Zákaz vstupu do telocvične bez lektora.
☺ Do telocvične vstupujte zásadne v čistých prezuvkách (so svetlou podrážkou).
☺ Vstup do posilňovne a na prístroje len s povolením trénera.
☺ Prezliekajte sa v šatni alebo na mieste na prezlečenie určenom. Základný tréningový
úbor obsahuje: čistú športovú obuv, tričko (mikinu), dres gymnastický a tepláky.
☺ Nikdy pri tréningu nežuvajte žuvačku.
☺ Zákaz nosenia občerstvení do telocvične. Pitie podľa rozhodnutia trénera.
☺ Šperky na tréning zákaz nosiť – poškodenie šperku, detí, trénera aj miestnosti.
☺ Zákaz nosenia mobilu do telocvične. Ak tréner povolí mobil, musí byť vypnutý.
☺ Tréningové náčiní používané jednou skupinou (jednotlivcom) nesmie prekážať
druhej skupine. Ak cvičenec potrebuje väčší priestor na nácvik, je povinný
upozorniť ostatných, aby mu tento priestor uvoľnili (Prevencia úrazu).
☺ Manipulácia s náčiním a náradím len na pokyn lektora.
☺ Vyvarujte sa zbytočného hluku, ktorý vyrušuje ostatných cvičencov a znemožňuje
reprodukcii hudby.
☺ Telocvičňu opúšťať len s vedomím lektora.
☺ Na konci tréningu po sebe upratať, nenechať upratanie na trénerovi.
☺ Oddych počas tréningu má byť krátky a vždy so súhlasom lektora.
☺ Nebehať v priestoroch V-FIT a Štúdia aerobiku, tanca a gymnastiky .
☺ V priebehu pohybových hier dbať opatrnosti vzhľadom k zrkadlám v V-FIT.


V Bratislave 1. 1. 2021